JS实现首字母排序

一个按照姓名首字母排序的功能,支持数字,字母,符号,中文混合排序

规则

 • 首字为中文则转换成小写
 • 大小写均转换成小写比较,避免任意大写字母排在任意小写字母前
 • 大写字母 == 小写字母 > 数字 > 符号 (这里数字和符号可以在最前面,因为业务需要被我拿到了最后面)

效果

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
// 排序前
this.friends = [
{nick_name: 'cc'},
{nick_name: 'Xin'},
{nick_name: 'xiao李zi'},
{nick_name: '__大熊'},
{nick_name: 'Tian'},
{nick_name: '3day'},
{nick_name: '第一帅'},
{nick_name: '大猪蹄子'},
];
// 排序后
this.friends = [
{nick_name: 'cc'},
{nick_name: '第一帅'},
{nick_name: '大猪蹄子'},
{nick_name: 'Tian'},
{nick_name: 'Xin'},
{nick_name: 'xiao李zi'},
{nick_name: '3day'},
{nick_name: '__大熊'},
];

Library

实现

 1. 安装hotoo/pinyin

  1
  npm install pinyin -S
 2. 引入

  1
  import pinyin from 'pinyin';
 3. 逻辑

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  /**
  * 根据姓名或昵称排序,
  * 维护两个数组,分别存入字母开头和数字符号开头的项
  * 这里如果想把数字符号开头的名字排在最前面,就只用一个w_users就可以了,排序的时候会默认在最前面
  * @param {Array} list 需要排序的数组对象,格式类似上面效果中的数据
  * @return {Array} sort_list 排序后的数组对象
  */
  function name_sort(list) {
  let w_users = []; //字母开头
  let n_users = []; //数字 or 符号

  list.forEach(item => {
  let first_word = pinyin(item.nick_name, {
  style: pinyin.STYLE_FIRST_LETTER
  });

  first_word = first_word[0][0];
  first_word = first_word.substr(0, 1);

  item.nick_name_sort = first_word + item.nick_name;//增加一个临时排序属性, 不然排序后还要处理原属性
  let regx = /^[A-Za-z]*$/; //正则匹配出字母开头的
  let flag = regx.test(first_word);
  flag && w_users.push(item) || n_users.push(item); //根据类型决定存入哪个数组
  })

  //利用新增的nick_name_sort排序
  w_users.sort((a,b) => a.nick_name_sort.substr(0, 1).toLowerCase().charCodeAt(0) - b.nick_name_sort.substr(0, 1).toLowerCase().charCodeAt(0));
  n_users.sort((a,b) => a.nick_name_sort.substr(0, 1).toLowerCase().charCodeAt(0) - b.nick_name_sort.substr(0, 1).toLowerCase().charCodeAt(0));
  let sort_list = w_users.concat(n_users);
  return sort_list;
  }